Vedtægter

Vedtægter for Aarhus Adventure

§1 NAVN

Foreningens navn er: Aarhus Adventure

§2 HJEMSTED M.V.

Foreningens hjemsted er Aarhus kommune.

Foreningen er stiftet den 12. april 2012.

§3 FORMÅL

• Udbrede kendskabet til og mulighederne for at dyrke adventurerace-discipliner i Aarhus og omegn.

• Være en pilotforening, der over tid er medvirkende til at adventurerace bliver en mere tilgængelig og udbredt sport på landsplan.

• Være medvirkende til at adventurerace bliver en mere organiseret sport, der kan dyrkes i foreningsregi.

• Skabe et fællesskab og et netværk inden for sporten.

• Afvikle motiverende og kvalitativ træning for både nybegyndere, øvede og rutinerede inden for sporten.

• At træningen skal have et alsidigt fokus, hvor mange fysiske discipliner repræsenteres, men hvor også samarbejde og strategi spiller en vigtig rolle.

§4 MEDLEMSSKAB

Foreningen er åben for alle, men vi anbefaler at udøverne er over 15 år, da man ofte er uden opsyn under aktiviteterne og derfor skal kunne tage ansvar for sig selv.

Medlemmer under 18 år skal have skriftligt samtykke fra forældre eller værge

Indmeldelse skal ske skriftligt.

Medlemskabet er fortløbende medmindre §17 træder i kraft.

§5 KONTINGENT

Medlemskab medfører pligt til at betale kontingent.

Størrelsen af medlemskontingentet og tidspunktet for opkrævningen fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen.

§6 GENERALFORSAMLING

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. maj.

Den bekendtgøres skriftligt senest 3 uger forinden.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.

Stemmeret har et hvert medlem, der har været medlem mindst 1 måned inden generalforsamlingen

Alle afstemninger sker ved almindeligt stemmeflertal, jf. dog §7 og §18. Alle afstemninger sker på forlangende ved skriftlig afstemning.

Kandidater, der vælges på generalforsamlingen skal være til stede ved dennes afholdelse eller være repræsenteret ved skriftligt tilsagn.

§7 VEDTÆGTSÆNDRINGER

Til vedtægtsændringer, bortset fra de i § 18 omtalte, kræves 2/3 af de fremmødte stemmer på en generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling. I modsat fald er forslaget bortfaldet.

§8 DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGER

Dagsorden for generalforsamlingen skal mindst omfatte:

Valg af dirigent

Bestyrelsens beretning

Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

Fremlæggelse af budget til orientering

Fastsættelse af kontingent

Indkomne forslag

Valg af medlemmer til bestyrelsen

Valg af revisor

Eventuelt

§9 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når et flertal af bestyrelsen finder dette påkrævet, eller når mindst 25% stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter ønske derom med motiveret dagsorden.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling offentliggøres som ved ordinær generalforsamling

§10 BESTYRELSEN

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen blandt foreningens medlemmer ved simpelt stemmeflertal.

Bestyrelsen konstituerer sig selv

Foreningen ledes af en bestyrelse - der består af :

1 Formand

1 Kasserer

3 Menige medlemmer

Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem, som har betalt kontingent.

§11 VALGPERIODER

Formanden vælges for 2 år i lige årstal

Kassereren vælges for 2 år i ulige årstal

3 Menige medlemmer vælges for 1 år

Genvalg kan finde sted.

§12 FRATRÆDELSE FRA BESTYRELSEN

Fratrædes en generalforsamlingsvalgt post i valgperioden, kan bestyrelsen udpege en suppleant på posten frem til den først kommende generalforsamling.

§13 INDKALDELSE

Formanden indkalder med mindst 8 dages mødevarsel bestyrelsen til møde, hvor man i fællesskab planlægger foreningens aktiviteter. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. For at et bestyrelsesmøde er beslutningsdygtig, skal mindst 3 bestyrelsesmedlemmer være til stede.

Bestyrelsen nedsætter de for arbejdsgangen nødvendige udvalg og arbejdsgrupper. Udvalgene og arbejdsgruppernes beføjelser mv. fastsættes af bestyrelsen.

§14 FORENINGSKONTO

Formand og kassereren har fuldmagt over kontoen.

Bestyrelsesmedlemmer kan hæve op til 1000.- med en underskrift fra kassereren eller formanden.

§15 TEGNING OG HÆFTELSE

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formand.

Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for det tilskud, som foreningen eller tilskudsmodtagerne har modtaget, hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes pågældende som forsætligt eller uagtsom. For de forpligtigelser, der påhviler foreningen i øvrigt, hæftes alene med den til enhver tid eksisterende formue.

§16 REGNSKAB OG REVISION

Foreningens regnskabsår går fra den 1. januar til den 31. december.

Foreningens regnskab skal foreligge senest 3 uger før generalforsamlingen.

Regnskabet føres af foreningens kasserer og revideres af den valgte revisor.

§17 EKSKLUSION OG UDMELDELSE

Udmeldelse, skal ske ved henvendelse til kassereren eller undladelse af indbetaling af kontingent. Allerede indbetalt kontingent refunderes ikke.

Medlemmer, der efter bestyrelsens opfattelse ved deres optræden direkte eller indirekte modarbejder foreningens formål eller arbejde, kan udelukkes for en fastsat tid eller for bestandig.

Bestemmelse herom træffes af bestyrelsen med almindelig flertal, men kan af den ekskluderede indankes for den næstkommende generalforsamling, der afgør sagen ved almindeligt flertal.

§18 OPLØSNING MV.

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede.

For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

Ved opløsning skal et evt. overskud gå til DGI Østjylland, Friluftsliv og Motion

Aarhus Adventure